Εφηβικό Δίκτυο

Οι συμμετέχοντες/ουσες έφηβοι/ες των δημιουργικών ομάδων “Art Therapy” και “Εικαστικά” του Εφηβικού Δικτύου (του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού), με την υποστήριξη των εθελοντριών Βάλια Παρασκευά και Λίνα Ιωαννίδου, δημιούργησαν το έργο με τίτλο “healing”, την θεματική του RefugeeWeek.

Τι σημαίνει για τους/τις εφήβους/ες το “healing”;

Τo Υin & Υang, ένα αρχαίο κινέζικο σύμβολο, εμφανίζεται μέχρι σήμερα στις ζωές μας, διδάσκοντάς μας πως να ξαναβρούμε τις ισορροπίες μας και να θεραπευτούμε. Το ένα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο, όπως ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη φύση. Χρησιμοποιήσαμε υλικά που συχνά βλέπουμε πεταμένα στις θάλασσες για να δώσουμε έμφαση στη συνεχόμενη αποστασιοποίηση του ανθρώπου από τη φύση.
Regarding our project:

The participants of the creative groups of the Youth Center (the Network for Children’s Rights) “Art Therapy” and “Visual Arts”, with the support of the volunteers Valia Paraskeva and Lina Ioannidou, created the project entitled “healing”, the theme of RefugeeWeek.

What does “healing” mean for the youths?

The Yin & Yang, a symbol from ancient China, finds its way into our lives, by teaching us how to correct our imbalances and heal. One cannot exist without the other, just like humans cannot exist without nature. We used materials that we can often see thrown away into the ocean, to emphasize human detachment from nature.