Αφορμές κοινωνικοποίησης, συνδιαλλαγής και ενδυνάμωσης.

Στα πλαίσια της εβδομάδας προσφύγων το SNWCEM1 προτείνει δραστηριότητες και events με σκοπό την ανάδειξη των πολλαπλών ταυτοτήτων του προσφυγικού πληθυσμού και την αξιοποίηση του

βιωματικού τους κεφαλαίου μέσα από  αυτοεπιδοκιμαστικές εμπειρίες.

Οι δράσεις πραγματοποιούνται το πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «HELIOS», σε

συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης

(ΔΟΜ) και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Δείτε εδώ το αναλυτικό Πρόγραμμα:

SolidarityNow is a non-governmental organization, committed to improve vulnerable people’s lives in order to pursue a better future, with dignity and perspectives.